×

ຮັບພະນັນການເງິນ-ການບັນຊີ

1.ວຸດທີການສຼືກສາລະດັບຂັັ້ນສ ງຂຼືັ້ນໄປໃນສາຂາການເງິນ, ການບັນຊີ, ການທະນາຄານ

2.ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ແລະ ອຼືື່ນໆ

ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດ