×

ຮັບພະນັນການເງິນ-ການບັນຊີ

ກັບຄືນ

ເງຼືື່ອນໄຂຜ ້ສະໜັກ

1.ວຸດທີການສຼືກສາລະດັບຂັັ້ນສ ງຂຼືັ້ນໄປໃນສາຂາການເງິນ,ການບັນຊີ,ການທະນາຄານ

2.ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ )Word, Excel, PowerPoint, Internet) ແລະ ອຼືື່ນໆ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

1.ວຽກງານການເງິນ-ການບັນຊີຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ

2.ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ການບັນຊີຂອງບໍລິສັດ