×

ແກ້ໄຂລະຫັດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ແນວໃດ?

ເຂົ້າໄປທີ່ NewPay ຂອງຂ້ອຍ-ຕັ້ງຄ່າ-ຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ-ແກ້ໄຂລະຫັດເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຫຼັງຈາກຢັ້ງຢືນລະຫັດເກົ່າສຳເລັດ, ຕັ້ງຄ່າລະຫັດເຂົ້າສູ່ລະບົບໃໝ່, ຫຼັງຈາກແນ່ໃຈທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ໃຊ້ເບີໂທລະສັບສົ່ງລະຫັດຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ, ຫຼັງຈາກຢືນຢັນບັດປະຈຳຕົວແລ້ວ, ຕັ້ງຄ່າລະຫັດເຂົ້າສູ່ລະບົບໃໝ່, ແກ້ໄຂສຳເລັດ.

ປ່ຽນລະຫັດຊຳລະໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ?

ເຂົ້າໄປທີ່ NewPay ຂອງຂ້ອຍ-ຕັ້ງຄ່າ-ແກ້ໄຂລະຫັດຊຳລະ-ໃສ່ລະຫັດຊຳລະ, ໃຊ້ເບີໂທລະສັບສົ່ງລະຫັດຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ, ຫຼັງຈາກຢືນຢັນບັດປະຈຳຕົວແລ້ວ, ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຊຳລະໃໝ່, ແກ້ໄຂສຳເລັດ.