×

ກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂໍ້ມູນຈິງ NewPay?

ຖ່າຍຮູບບັດປະຈຳຕົວ, ຮູບທ່ານຖືບັດປະຈຳຕົວ, ຈຶ່ງສຳເລັດການຢືນຢັນ