×

ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ NewPay?

ທ່ານສາມາດປົກປິດຊື່ແທ້ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.