×

ລົງທະບຽນ Newpay ໄດ້ແນວໃດ?

ນຳໃຊ້ເບີໂທລະສັບເພື່ອລົງທະບຽນ, ຢືນຢັນດ້ວຍເລກບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ, ຫຼັງຈາກຢືນຢັນສຳເລັດສາມາດນຳໃຊ້ Newpay ໄດ້ທັນທີ